RIZIKO495 - zpracování bezp. rizik podle BS8800

Kategorie: BOZP-NX

Cena: 3630.00 Kč


Modul Riziko 495 umožňuje na základě analýzy a hodnocení rizik na pracovištích resp. pracovních
místech stanovit prostředky pro individuální ochranu - osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) pro jednotlivé ohrožené profese.

Práce s modulem probíhá ve čtyřech fázích:

- zadání (identifikace firmy,
návrh posuzovaných systémů
podle pracovišť resp.
pracovních míst a začlenění
profesí do jednotlivých posuzovaných
systémů

- analýza (identifikace nebezpečí,
výběr profesí pro jednotlivá
ohrožení v rámci posuzovaného
systému )

- hodnocení (hodnocení rizik podle
BS8800, návrh opatření, stanovení
poskytovaných OOPP pro ohrožené
profese podle rizik - Vyhláška č.
495/2001 Sb.)

- export (generování sestav s
posouzenými rizik a seznamy
poskytovaných OOPP pro ohrožené
profese jak pro posuzované systémy
tak i celkový přehled za celou
firmu)