NX804PRO - ČSN 73 0804

Kategorie: FIRE-NX

Cena: 4598.00 Kč


Řešení požární bezpečnosti staveb podle
ČSN 73 0804 - Výrobní objekty, Změna Z3 2020

- řešení požárního rizika ve dvou
variantách včetně vyhodnocení
místně soustředěných požárních
zatížení

- určení ekonomického rizika se
zohledněním požárně bezpečnostních
opatření a zařízení

- řešení požární bezpečnosti požárních
úseků - mezní plochy, stupeň požární
bezpečnosti a stanovení požadavků na
požár. odolnost a hořlavost stav.hmot.

- řešení jednopodlažních i vícepodlažních požárních úseků s vyhodnocením užitnosti podlaží

- stanovení normových hodnot obsazení
objektu osobami podle ČSN 73 0818 pro
navržení únikových cest

- dimenzování únikových cest
- stanovení odstupů pro stavební objekty, volné sklady a otevřená technol.zařízení

- určení zásad pro zásobování vodou pro
hašení podle ČSN 73 0873 a stanovení
počtu přenosných hasicích přístrojů

- grafické znázornění teplotních křivek
pro hořící prostor, EPS, duplikování
požárních úseků a celých objektů, export do formátu DOC aj.

(Pro práci s tabulkami Excel lze dokoupit modul NXLS)